Image Alt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROTOTYPE YOU

Artikel 1 Definities
1. Prototype YOU, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 76973557, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten gelden de
in de overeenkomst opgenomen bedingen.
6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In voorkomende gevallen zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling overeen te
komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Betaling
1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten
totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover
de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
5. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de
hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan
dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen
van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van
aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geeft een samengestelde offerte de opdrachtgever geen recht op levering van
een gedeelte van het daarin vermelde aanbod.
5. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat één of meer kennelijke verschrijvingen of
vergissingen bevat.
Artikel 5 Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele
andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die
door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand
komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven
van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een
richtprijs worden afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig weten waarom een hogere
prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen,
dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment
gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1
januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor
dienstverlener. De opdrachtgever staat er voor in deze informatie tijdig en naar waarheid wordt verstrekt.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct
uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de
opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen
aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
7. Alle extra kosten in verband met het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen
van informatie, gegevens en/ of faciliteiten komen voor zijn rekening.

Artikel 8 Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte
onkosten van dienstverlener te betalen.
3. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt binnen twee weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht,
dan is opdrachtgever verplicht vijftig procent van de afgesproken kostprijs te voldoen aan dienstverlener.
Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
5. De opdrachtgever verschaft Prototype YOU op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting,
voor zover dit voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
6. Alle extra kosten in verband met het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen
van informatie, gegevens en/ of faciliteiten komen voor zijn rekening.
Artikel 10 Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever
dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op
de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht
dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Tenzij de oorzaak van de omstandigheden die aanleiding geven tot de wijziging van de overeenkomst geheel is toe
te rekenen aan dienstverlener, zijn de aan de wijziging verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen verlangt aan te brengen in de
uitvoering van de opdracht, dan dient de opdrachtgever hiervan spoedig mededeling te doen aan dienstverlener. De
instemming van dienstverlener is voor een wijziging van de overeenkomst op deze grond, vereist. Eventueel
meerwerk komt voor rekening van de opdrachtgever.
7. Partijen zijn voorts bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid van één of beide partijen niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in
ongewijzigde vorm in stand te laten.
Artikel 12 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in
de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval
van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede
gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen
jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Artikel 13 Verrekening
1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op
dienstverlener.
Artikel 14 Opschorting
1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.
Artikel 15 Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking
zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 16 Verval van de vordering
1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel
6:89 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 17 Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 18 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de
schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.
3. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet
meer dan het honorarium.
4. Ten aanzien van overige schade is dienstverlener slechts aansprakelijk indien en voor zover de schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid.
5. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of
indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
7. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle verweren en vorderingen
jegens dienstverlener één jaar.
9.
Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon,
dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke
persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de
rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name
van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
Artikel 20 Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door
dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden
te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener
totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het
recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig
en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten
(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,
maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden
gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel
betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de
strekking van deze bepaling.

Artikel 24 Geheimhouding
1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere
informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of
vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij
schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de
genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is
geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van
verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie
aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode
van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt
opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding
en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding
aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 Niet-overname personeel
1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter
uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van
de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt
gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één
uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden
voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 Geschillenbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de Rechtbank Den Haag.