Image Alt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROTOTYPE YOU

Versie 2.1

Januari 2021

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5 – Gebruik van de Applicatie

Artikel 6 – Prijzen

Artikel 7 – Facturering en betaling

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie

Artikel 9 – Informatieverstrekking door Opdrachtgever

Artikel 10 – Termijn

Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 15 – Persoonsgegevens

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Artikel 17 – Slotbepalingen

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Applicatie: De mobiele applicatie en/of het softwareprogramma en/of de desktopsoftware tool en/of de online omgeving met bijbehorende content die door Prototype You kan worden aangeboden en waarmee Diensten aan de Opdrachtgever kunnen worden geleverd.

 

Diensten: Alle diensten die door Prototype You worden geleverd zoals omschreven in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en op de website www.prototypeyou.nl.

 

Dienstverlener: Prototype You.

 

Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten op intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder maar niet beperkt tot: auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, databankrecht en knowhow.

 

Offerte: Ieder aanbod van Prototype You tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever.

 

Opdrachtgever: De partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Prototype You.

 

Overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen Prototype You en de Opdrachtgever, waaronder de overeenkomst tot dienstverlening en de specifieke afspraken ten aanzien van de toegang tot en de gebruikmaking van de Applicatie.

 

Partijen: Prototype You en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Prototype You: Prototype You vof, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 76973557.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Dienstverlener gedane aanbiedingen, werkzaamheden, Diensten, leveringen en Overeenkomsten, alsmede op elk gebruik van de Applicatie.

2.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.4. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die Prototype You geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt.

2.6. Prototype You is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen, tenzij in het aanbod van de Dienstverlener uitdrukkelijk een andere termijn van aanvaarding is genoemd.

3.2. Met de schriftelijke bevestiging van de Offerte of aanbieding door de Opdrachtgever wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de Opdrachtgever daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de Dienstverlener.

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Prototype You en Opdrachtgever. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3.4. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat één of meerdere kennelijke verschrijvingen of vergissingen bevat.

3.5. Enkel in de gevallen waarin de Opdrachtgever als particulier handelt, en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de particulier binnen de termijn van 14 dagen af wil zien van de dienst, dan kan hij dat per e-mail vermelden aan Prototype You. Partijen kunnen overeenkomen dat reeds tijdens de bedenktermijn wordt aangevangen met de dienstverlening. Dergelijke afspraken gelden als expliciete toestemming van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Dienst. Bij ontbinding binnen de bedenktermijn van 14 dagen dient de Opdrachtgever in elk geval te betalen voor de reeds verrichtte werkzaamheden.

 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Prototype You zal haar Diensten naar haar beste vermogen uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, verstrekt Prototype You geen enkele garantie, toezegging of vrijwaring op basis waarvan zij aansprakelijk kan worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit, juistheid of het resultaat van haar Diensten.

4.2. De Overeenkomst bevat voor de Dienstverlener een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De Dienstverlener zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.3. De door de Dienstverlener genoemde termijnen gelden als streefdata en binden de Dienstverlener niet. Bij overschrijding daarvan heeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

4.4. Prototype You is gerechtigd om derden in te schakelen voor het uitvoeren van een opdracht. Indien Prototype You voor de uitvoering van een Overeenkomst derden inschakelt, dan is Prototype You gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

4.5. De Opdrachtgever dient te bewerkstelligen dat de Dienstverlener tijdig aan de opdracht kan beginnen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de afgesproken informatie, gegevens en/of faciliteiten ter beschikking stelt, kunnen aanvullende kosten door de Dienstverlener in rekening worden gebracht.

4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aan. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de Dienstverlener de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

 

Artikel 5 – Gebruik van de Applicatie

5.1. In de Overeenkomst kan worden opgenomen dat de Opdrachtgever gebruik kan maken van de Applicatie gedurende de duur van de Overeenkomst.

5.2. De Applicatie biedt functionaliteiten onder andere aan de medewerkers van Opdrachtgever ter ondersteuning van het behalen van persoonlijke leerdoelen en de Applicatie biedt aan de Opdrachtgever inzichten en informatie m.b.t. ontwikkeling van medewerkers en betrokkenheid.

5.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanschaf en juiste werking van de infrastructuur alsmede voor de inzet van voldoende (ondersteunend) personeel en capaciteit die nodig is om de Applicatie (functioneel) te gebruiken.

5.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Applicatie te gebruiken op een wijze die schade toebrengt of kan toebrengen aan Prototype You en/of om de inhoud van de Applicatie te bewerken of te reproduceren.

5.5. Indien de Opdrachtgever merkt dat de Applicatie wordt gebruikt in strijd met de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, of indien fouten of storingen in de Applicatie worden opgemerkt, dan zal de Opdrachtgever Prototype You daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

5.6. Prototype You is te allen tijde gerechtigd om veranderingen of verbeteringen aan te brengen in de Applicatie. Tevens is Prototype You gerechtigd om de toegang tot de Applicatie (tijdelijk) te onderbreken o.a. om updates door te voeren, zonder dat dit enige aansprakelijkheid aan de zijde van Prototype You oplevert. Prototype You houdt in voornoemde omstandigheden rekening met de redelijke belangen van de Opdrachtgever.

5.7. Prototype You garandeert niet dat de Applicatie te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Prototype You is niet aansprakelijk of schadeplichtig voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de Applicatie. Tevens is Prototype You niet aansprakelijk of schadeplichtig voor het verlies van persoonlijke data van gebruikers als gevolg van handelen van de gebruiker of fouten in de server.

5.8. Prototype You is niet verantwoordelijk voor de gegevens die de gebruikers in de Applicatie verwerken en/of mogelijk delen met derden zowel tijdens de Overeenkomst als daarna en Prototype You is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1. De op aanbiedingen, Offertes en facturen van Dienstverlener genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere vergoedingen en overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2. Prototype You is gerechtigd om tussentijds optredende kostenverhogende factoren die in de invloedsfeer liggen van de Opdrachtgever en die ontstaan na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever door te berekenen.

6.3. De Dienstverlener heeft het recht om de aan de Opdrachtgever te berekenen prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Opdrachtgever voordat de nieuwe prijzen van toepassing zijn.

 

Artikel 7 – Facturering en betaling

7.1. Prototype You factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan Prototype You verschuldigde bedragen voldoen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij Partijen daarover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn is vermeld. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

7.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen.

7.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval zowel de wettelijke (handels)rente als incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Eveneens dient de Opdrachtgever eventuele aanvullende schade aan de zijde van de Dienstverlener te vergoeden.

7.5. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, heeft de Dienstverlener het recht om haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, zijn eventuele volgende declaraties of vorderingen zonder ingebrekestelling onmiddellijk en integraal opeisbaar.

7.6. Alle vorderingen van Prototype You op haar Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan de Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer de Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van Schuldsaneringsregelingen Natuurlijke Personen of op welke andere wijze dan ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

7.7. Indien de Opdrachtgever zijn medewerking weigert t.a.v. de uitvoering van de dienstverlening door de Dienstverlener, dan is hij onverminderd verplicht om de overeengekomen prijs te betalen.

7.8. Onverminderd het bovenstaande geldt in het geval dat de Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet dat Prototype You gerechtigd is om de Overeenkomst te ontbinden en/of toegang tot de Applicatie, de online omgeving en/of de resultaten van de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie

8.1. Informatie die door de ene Partij aan de andere Partij wordt verstrekt of geopenbaard en waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat het vertrouwelijke informatie betreft, zal de ontvangende Partij strikt vertrouwelijk behandelen.

8.2. De geheimhoudingsverplichtingen neergelegd in dit artikel gelden niet indien de ontvangende Partij kan aantonen dat de informatie niet vertrouwelijk is, omdat deze: i) reeds bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij, of ii) publiekelijk bekend is op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij. Tevens gelden de geheimhoudingsverplichtingen niet voor informatie die i) bekend wordt door toedoen van de verstrekkende Partij ii) rechtmatig wordt ontvangen door de ontvangende Partij van een derde partij, zonder dat dit in strijd is met deze geheimhoudingsverplichtingen, iii) is ontwikkeld door de Ontvangende Partij volledig onafhankelijk van de verstrekking door de verstrekkende Partij, of iv) met toestemming van de verstrekkende Partij publiek bekend is geworden.

8.3. Prototype You, haar medewerkers en/of door Prototype You ingeschakelde derden zullen de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 9 – Informatieverstrekking door Opdrachtgever

9.1. De Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar aan Dienstverlener. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie tijdig en naar waarheid wordt verstrekt.

9.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Dienstverlener verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.3. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

9.4. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert de Dienstverlener de betreffende bescheiden.

9.5. Indien de Opdrachtgever de verlangde gegevens en bescheiden niet tijdig of behoorlijk aan de Dienstverlener beschikbaar stelt en daardoor vertraging in de uitvoering van de opdracht ontstaat, dan komen de daaruit voortvloeiende aanvullende kosten en honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Termijn

10.1. Tenzij anders overeengekomen zal de Overeenkomst na afloop van de initiële termijn zoals bepaald in de Overeenkomst automatisch worden verlengd, telkens voor een nieuwe periode van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst opzegt tegen het einde van een lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

10.2. Prototype You is te allen tijde gerechtigd om haar dienstverlening, inclusief toegang tot de Applicatie, te beperken, op te schorten, buiten gebruik te stellen of te beëindigen, indien de Opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst. Prototype You zal in dat geval niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de zijde van de Opdrachtgever.

10.3. Bij een tekortkoming in de nakoming door een Partij – waarbij er geen sprake is van een ernstige tekortkoming – op grond van deze Overeenkomst, waarbij nakoming alsnog mogelijk is, mag de andere Partij deze Overeenkomst alleen beëindigen indien de Partij die in gebreke is, bedoelde verplichting niet binnen 30 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling alsnog is nagekomen.

10.4. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst tevens geheel of gedeeltelijk ontbinden, met onmiddellijke ingang en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is indien aan de andere Partij surseance van betaling is verleend, faillissement wordt aangevraagd of verleend, een verzoek tot liquidatie wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of, indien de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

10.5. Prototype You is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij aansprakelijk is jegens de Opdrachtnemer, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij schending van artikelen 5 (gebruik van de applicatie), 14 (intellectuele eigendomsrechten) en/of 15 (persoonsgegevens).

10.6. Indien Prototype You op het moment van de ontbinding als bedoeld in deze bepaling reeds opeisbare prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmakingsverplichtingen zijn. Bedragen die namens Prototype You vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10.7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, behoudt Prototype You het recht om (verdere) toegang tot de Applicatie te beëindigen, zullen rechten die aan de Opdrachtgever zijn verleend automatisch eindigen, en zijn de openstaand facturen direct opeisbaar.

10.8. Alle rechten en plichten die naar hun aard zijn bedoeld om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. Dit geldt onder andere voor artikel 8 (Vertrouwelijke informatie) en artikel 14 (Intellectuele Eigendomsrechten).

 

Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

11.1. Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Prototype You betaalde of nog verschuldigde bedrag.

11.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de dienstverlening de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Prototype You op de Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11.3. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is enkel mogelijk met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1. Tenzij in de Overeenkomst of elders in deze algemene voorwaarden ander is bepaald, beschrijft deze bepaling de volledige aansprakelijkheid van Prototype You jegens de Opdrachtgever met betrekking tot schending van de Overeenkomst en/of enige andere aansprakelijkheid in verband met de Diensten.

12.2. De aansprakelijkheid van Prototype You wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Opdrachtgever in het jaar waarin de schade is opgetreden daadwerkelijk voor de dienstverlening heeft betaald aan de Dienstverlener voor de opdracht waaruit de schade is ontstaan.

12.3. De aansprakelijkheid voor schade anders dan bedoeld in artikel 12.2, waaronder maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, boetes, zuiver economisch verlies, verlies van omzet, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door onderbreking van de bedrijfsvoering, reputatieschade en immateriële schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitsluitingen genoemd in artikel 12 van de algemene voorwaarden zijn enkel niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Prototype You.

12.4. Prototype You is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Prototype You bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

12.5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Prototype You onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld.

12.6. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Prototype You lijdt als gevolg van handelen door haar medewerkers of andere betrokkenen die toegang krijgen tot de Applicatie en overige materialen van Prototype You, waaronder maar niet beperkt tot schade door inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van Prototype You.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, als gevolg van gebeurtenissen die buiten redelijke controle van de Partij liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, terrorisme, aardbeving, stakingen, overheidshandelen, rellen, oorlog, brand, epidemieën, stroomstoringen en computervirussen.

13.2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet als gevolg waarvan de Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden zijn verplichtingen opgeschort zolang de Dienstverlener daaraan niet kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten t.a.v. de Applicatie, software, (resultaten van de) Diensten en alle materialen en informatie die door Prototype You aan de Opdrachtgever worden geleverd, berusten uitsluitend bij Prototype You. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die expliciet worden verleend in deze algemene voorwaarden. Niets in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst behelst een overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten van Prototype You aan de Opdrachtgever.

14.2. Onder de voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst verleent Prototype You aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet overdraagbare, onmiddellijk herroepelijke en beperkte licentie, zonder het recht om sublicenties te verlenen om de Applicatie, software en andere materialen van Prototype You te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.

14.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan (toegang tot) de Applicatie te verkopen, publiceren, verhuren, vervreemden of om deze beschikbaar te stellen voor derden op een andere wijze of voor een ander doel dan bepaald in de Overeenkomst.

14.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Applicatie, software of andere materialen die door Prototype You aan de Opdrachtgever zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld te bewerken of te reproduceren.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1. Prototype You verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De Opdrachtgever geeft toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens alsmede voor de persoonsgegevens van haar werknemers en overige betrokkenen.

15.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Prototype You.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Op de Overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien of verband houden met deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of de schending daarvan zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Artikel 17 – Slotbepalingen

17.1. De Opdrachtgever is niet bevoegd om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst, met inbegrip van de eventuele licentie, aan een derde over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prototype You. Prototype You is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst, met inbegrip van een eventuele licentie over te dragen aan een derde of aan een aan Prototype You gelieerde onderneming, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever benodigd is.

17.2. Indien en voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. In een dergelijk geval zullen Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk benadert.