Image Alt

Privacy Verklaring

Privacyverklaring van Prototype You

Prototype You host de website www.prototypeyou.nl en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers. Als gebruiker wordt aangemerkt de persoon die gebruikmaakt van diensten, de mobiele applicatie, software of de website van Prototype You.

 

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

 

Deze privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u de website www.prototypeyou.nl of de mobiele applicatie of software van Prototype You gebruikt of diensten van Prototype You afneemt en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd.

 

Vertrouwelijke informatie

Alle door Prototype You verwerkte persoonsgegevens worden door Prototype You als vertrouwelijke informatie aangemerkt en zullen dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Prototype You vof (“Prototype You”), gevestigd te (2515SV) Den Haag aan de Vechtstraat 40 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden genoemd in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Onder het soort gegevens dat Prototype You zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam, adres.

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van diensten van Prototype You. Onder gebruiksgegevens vallen bijvoorbeeld IP-adressen, URI-adressen, het tijdstip van het bezoek aan de website en het land van oorsprong waaruit de website wordt bezocht.

Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met Prototype You.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Prototype You of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Prototype You dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

 

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

 

Verwerkingsmethode, beveiliging en delen van persoonsgegevens

Prototype You neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Prototype You kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Prototype You (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Prototype You als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). Wij verplichten derden om de privacy van persoonsgegevens die zij namens ons verwerken op een adequate wijze te beschermen.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Prototype You mag persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

  • gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven;
  • het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
  • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Prototype You rust;
  • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Prototype You is opgedragen;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Prototype You of van derden.

 

In ieder geval zijn wij graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

 

Locatie

Indien wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte doorgeven, zullen wij deze gegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en wij zullen ervoor zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden doorgegeven indien er een passend beschermingsniveau of passende waarborgen zijn ingebouwd.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt het volgende:

  • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen Prototype You en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
  • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Prototype You zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen Prototype You nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met Prototype You.

 

Het kan Prototype You worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Prototype You verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

Het doel van de verwerking

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld zodat Prototype You zijn dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: analyses, communicatie, contact met de gebruiker, financiële zaken, hosting-en back-endinfrastructuur, weergave van content van externe platforms

 

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens die door Prototype You worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om: (i) Hun toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens te allen tijde in te trekken; (ii) Bezwaar te maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens; (iii) Inzage in hun gegevens te verkrijgen (iv) De door ons verwerkte persoonsgegevens te laten corrigeren indien de gegevens onjuist of niet compleet zijn (v) Hun persoonsgegevens via een computerbestand op te vragen (vi) Een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan Prototype You is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van Prototype You, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking.

 

Cookies

Prototype You verzamelt bepaalde gegevens door gebruik te maken van cookies wanneer u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webbrowser op uw computer worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. U dient er rekening mee te houden dat dit de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden. U kunt opgeslagen cookies eenvoudig van uw computer verwijderen. De website van de gebruikte internetbrowser kan worden geraadpleegd om de cookies te verwijderen. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

 

Contact

Verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen, of vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen aan ons worden gericht via hello@prototypeyou.nl. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door ons zo spoedig mogelijk worden behandeld.

 

Wijzigingen

Prototype You kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Onderaan deze privacyverklaring wordt de datum vermeld waarop de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. De laatste versie zal altijd op de website van Prototype You worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of u de laatste versie van deze privacyverklaring hebt gelezen.

Juni 2021